Projekt - Inovácia procesu produkcie žiaruvzdorných hmôt

10 August

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Spoločnosť Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní inovatívnych technológií za účelom odstrániť nedostatky výroby.

 

Názov projektu

Inovácia procesu produkcie žiaruvzdorných hmôt

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu inovácia procesu výroby zásaditých monolitických žiaruvzdorných hmôt, zameraných na rozvoj trhovej pozície a ekonomický rast spoločnosti

Kontrahovaná výška NFP

409 115,00 EUR

Operačný program

Výskum a Inovácie - www.opvai.sk

Riadiaci orgán OP VaI

www.minedu.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk