Aktivity projektu

You are here

1.1 Matematický model rotačnej pece a koncepcia systému riadenia rotačnej pece

Cieľ aktivity: Komplexná optimalizácia rotačnej pece. Cieľom aktivity je vytvoriť matematický model rotačnej pece, ktorý bude slúžiť ako virtuálny prototyp pre účely technickej, technologickej a prevádzkovej optimalizácie rotačnej pece a návrhu koncepcie systému predikčného riadenia rotačnej pece.
Doba riešenia: 24. 01. 2011 - 30. 06. 2013 

 

1.2 Predikčný riadiaci systém rotačnej pece

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je vytvorenie systému predikčného riadenia rotačnej pece, ktorý je založený na použití simulačného modelu a vizuálnej komunikácii s operátorom.
Doba riešenia: 01. 07. 2011 - 31. 12. 2014

 

1.3 Prototyp difúzneho horáka pre rotačnú pec

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je vytvorenie prototypu difúzneho horáka pre rotačnú pec a jeho pilotné prevádzkové overenie v procese slinovania.
Doba riešenia: 01. 01. 2012 - 31. 12. 2013

 

2.1 Matematický model šachtovej pece a koncepcia systému riadenia šachtovej pece

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je vytvoriť matematický model šachtovej pece, ktorý bude slúžiť ako virtuálny prototyp pre účely navrhovania, optimalizácie a systému predikčného riadenia šachtovej pece.
Doba riešenia: 01. 01. 2012 - 30. 06. 2014

 

2.2 Predikčný riadiaci systém šachtovej pece

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je vytvorenie systému predikčného riadenia šachtovej pece, ktorý je založený na použití simulačného modelu a vizuálnej komunikácii s operátorom.
Doba riešenia: 01.01. 2012 - 31. 12. 2014 

 

2.3 Spaľovacia sústava šachtovej pece s vnorenými horákmi

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je vytvorenie novej horákovej sústavy s vnorenými horákmi, ktorá zabezpečí zrovnomernenie rozloženia maximálnych teplôt po priereze šachtovej pece.
Doba riešenia: 24. 01. 2011 - 30.12. 2013

 

2.4 Prototyp šachtovej pece pre spracovanie zrnitej vsádzky

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je návrh a výstavba prototypu šachtovej pece pre spracovanie vsádzky so zníženou zrnitosťou (30 - 50 mm) a jeho overenie v procese slinovania magnezitu. Potreba zvyšovania výroby slinku v šachtových peciach je predovšetkým z dôvodov zníženia spotreby energie, ktorá je podstatne nižšia ako v alternatívnych rotačných peciach. Z toho dôvodu máme snahu výrobu v rotačných peciach obmedzovať.
Doba riešenia: 24. 01. 2011 - 31. 12. 2014 

 

3.1 Riziká, kvalita, bezpečnosť vyvíjaných technológií a systémov

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je vyvinúť model posudzovania rizík pre nové technické riešenie termického spracovania magnezitu. Tento model zohľadní existujúce, ako aj vznikajúce riziká a umožní riadenie kvality procesov na báze hodnotenia nákladov na životný cyklus navrhnutého riešenia.
Doba riešenia: 24. 01. 2011 - 30. 06. 2012 

 

3.2 Spoločné výskumno-vývojové a inovačné centrum

Cieľ aktivity: Cieľom budovania spoločného výskumno-vývojového a inovačného centra (SVVIC) je systémová integrácia a aktivácia disponibilných výskumných kapacít v oblasti spracovania nerudných surovín formou inštitucionálneho a programového prepojenia univerzitného a podnikového výskumu.
Doba riešenia: 24. 01. 2011 - 31. 12. 2014 

 

3.3 Informačný portál a diseminácia výsledkov riešenia

Cieľ aktivity: Principiálnym poslaním aktivity je vytvorenie, zabezpečenie, prevádzkovanie a rozvoj systému relevantných služieb podporujúcich efektívnu spoluprácu riešiteľských kolektívov v rámci diseminačného centra (DC) s cieľom dosiahnuť požadovanú kvalitu podpory stratégie exploatácie: riadenie vedomostí, maximalizáciu diseminácie a dopadov, efektívny marketing a komercializáciu výskumných a vývojových aktivít tak, aby bola porovnateľná s medzinárodne uznávanými trendmi v predmetnej oblasti výskumu.
Doba riešenia: 01. 04. 2011 - 31. 12. 2014 

 

 

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika