Krištáľový merkúr 2015 pre SMZ, a.s. Jelšava

04 May

Súčasná etapa rozvoja svetového hospodárstva je ovplyvňovaná procesom globalizácie, ako aj pretrvávajúcimi dôsledkami hospodárskej krízy, ktoré prinášajú neúprosný konkurenčný boj a silný tlak na znižovanie cien produkcie. S ich dopadmi sa jednotlivé firmy musia vysporiadať a vytvoriť podmienky pre kontinuálnu reštrukturalizáciu, pričom jedným z dôležitých nástrojov tohto procesu sú inovácie vedúce k vyššej produktivite,  konkurenčnej schopnosti a lepšiemu trhovému uplatneniu firiem.

K napĺňaniu týchto cieľov prispieva aj Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý spoločne s regionálnymi obchodnými komorami vyhlásili súťaž o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr 2015“.

Prezentovať výsledky tvorivej a duševnej činnosti sa rozhodla aj naša firma a do kategórie produktová inovácia vyššieho radu sme prihlásili  troskotvornú zmes SOM 70, vyrábanú na divízii Bočiar, ktorú sme po predchádzajúcom vývoji a prevádzkovom overení úspešne uviedli na trh v roku 2015.

Na základe posúdenia všetkých prihlásených výrobkov, odborná komisia rozhodla udeliť výrobku SMZ, a.s. Jelšava „Hlavnú cenu“.

Získané ocenenie prispelo nielen k propagácii SMZ, a.s. Jelšava, ale je aj pozitívnym príkladom toho, že firma sa systematicky a cieľavedome venuje výskumu a vývoju nových produktov a inovuje svoj výrobný program v súlade s požiadavkami trhu. V súčasných zložitých ekonomických podmienkach majú tieto procesy rozhodujúci vplyv na udržanie životaschopnosti firmy.

Na snímke druhý zľava riaditeľ divízie Bočiar  Ing. Milan Bečka po prevzatí ocenenia.