Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní

04 May

Jednou z dôležitých a dlhodobých aktivít Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory zameraných na zvyšovanie úrovne podnikateľského prostredia je presadzovanie etických princípov v podnikaní. V roku 2015 bol vyhlásený už 14. ročník súťaže, ktorá je orientovaná hlavne na bonitu plnenia záväzkov, ekonomické výsledky za posledné 3 roky, dlhodobý rozvoj, starostlivosť o zamestnancov a zákazníkov.

Do súťaže sa prihlásila aj naša firma a na základe úspešného plnenia stanovených kritérií nám bolo udelené „Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2015“.