Audit systému GMP+

09 May

SMZ, a.s. Jelšava má od mája 2013 certifikovaný systém bezpečnosti výroby kŕmnych surovín podľa medzinárodného štandardu GMP+ B2. Tento systém sa týka produktu CCM 85 (kaustický magnezit). Úlohou systému je zabezpečiť, aby tento produkt bol zdravotne bezpečný, nakoľko sa používa pri výrobe krmív pre hospodárske zvieratá.
 Dodržiavanie stanovených  podmienok pre udržanie certifikátu systému je preverované externými auditmi, ktoré vykonáva 1x ročne certifikačná spoločnosť LRQA. Posledný externý audit bol realizovaný v dňoch 31.3. - 1.4.2016. Jednalo sa o recertifikačný externý audit, ktorý sa uskutočňuje v trojročných intervaloch v súlade s dobou platnosti certifikátu. Audit potvrdil, že systém vyhovuje stanoveným požiadavkám a firme bol vydaný nový certifikát na trojročné obdobie.