Certifikáty

You are here

Dlhodobým strategickým zámerom SMZ, a.s. Jelšava je byť jedným z popredných svetových výrobcov výrobkov na báze magnezitu, venovať trvalú pozornosť požiadavkám zákazníkov a byť im spoľahlivým obchodným partnerom.

Vedenie spoločnosti si pri svojich činnostiach uvedomuje zodpovednosť za kvalitu, vplyv na životné prostredie a zdravotnú bezpečnosť produktov, a preto uplatňuje zavedenie a udržiavanie požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a GMP+ B2, ktoré tvoria integrovaný manažérsky systém (IMS). Politika IMS deklaruje systematickú starostlivosť o kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť produktov.

ISO 9001 : 2015

Spokojnosť zákazníkov kladieme na prvé miesto ako základný predpoklad dlhodobého fungovania, a preto dbáme na výrobu a poskytovanie kvalitných produktov, ktoré dopĺňame o technické riešenia a servis.Systém manažérstva kvality bol zavedený v roku 1994 certifikátom Lloyd`s Register Quality Assurance. Certifikát potvrdzuje zhodu nášho systému manažérstva kvality s normou ISO 9001.

ISO 14001 : 2015

Systematickou činnosťou v oblasti ochrany životného prostredia, prísnym dodržiavaním platných environmentálnych predpisov, ako aj víziou ďalšej pozitívnej činnosti v tejto oblasti  získala firma v roku 2012 certifikát pre výrobu magnezitových slinkov podľa náročnej environmentálnej normy ISO 14001. Udelenie tohto certifikátu považuje SMZ, a.s. Jelšava za záväzok pre neustále zlepšovanie v oblasti ŽP.

ISO 50001 : 2018

V roku 2018 vedenie spoločnosti prijalo rozhodnutie o certifikácii manažérskeho systému tzv. Energetického manažérskeho systému (ďalej len "EnMS") v zmysle normy ISO 50001:2018. EnMS je systém zameraný na hospodárenie s energiami a možnosťami ich úspor alebo stabilizácie.

GMP+ B2

Štandard GMP+ B2 (2010) je jeden z najprísnejších, kladie vysoké požiadavky predovšetkým na správnu výrobnú prax a elimináciu fyzikálnych, chemických a biologických rizík kontaminácie produktu. V systéme je zahrnutý celý výrobný reťazec, a to od ťažby až po expedíciu a dopravu produktu. Proces certifikácie je úspešne implementovaný od roku 2013 a podlieha pravidelným recertifikačným auditom.

 

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika