Obchodná činnosť

You are here

Orientácia obchodnej politiky SMZ, a.s. Jelšava

• Obchodné aktivity zamerať prednostne na zabezpečenie zvyšovania podielu predaja zásaditých monolitických žiaruvzdorných hmôt, mŕtvo-pálených magnezitov,  troskotvorných zmesí a kaustických magnezitov.
• Aktívnou spoluprácou medzi spotrebiteľmi, marketingom, obchodno-technickým servisom a výskumom zabezpečiť vývoj, prevádzkové overenie a zavedenie nových žiaruvzdorných výrobkov pre oceliarenské agregáty.
• Zamerať sa na získavanie nových odberateľov a rozširovanie sortimentu dodávaných výrobkov s cieľom udržania trhovej pozície firmy a vytvorenia podmienok pre dlhodobú stabilizáciu odbytu.
• Účasťou na špecializovaných výstavách a konferenciách prispieť k propagácii firmy a vytvoriť podmienky na ďalšie rozširovanie spolupráce s oceliarňami a obchodnými firmami.
• Popri žiaruvzdorných výrobkoch orientovať obchodné aktivity na oblasť predaja výrobkov pre zlievarenstvo, chemický priemysel, stavebníctvo a poľnohospodárstvo.
• Zabezpečovať spotrebiteľom žiaruvzdorných materiálov kompletné služby vrátane dodávok aplikačných zariadení a servisných služieb.
• Zvyšovať podiel predaja nových výrobkov – troskotvorných zmesí a kaustických magnezitov.
• Trvale zabezpečovať zvyšovanie úrovne  kvality balenia tovaru v súlade s požiadavkami odberateľov.
• V spolupráci s výskumnými inštitúciami hľadať možnosti ďalšieho netradičného využitia magnezitu.

 

Výrobky SMZ, a.s. Jelšava sú dodávané do nasledovných krajín

95 % produkcie firmy smerovalo na export, kde najväčšími odberateľmi sú Ukrajina, Poľsko, Nemecko, Česká republika a Rusko.

 

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika