Výroba

You are here

Popis technologických zariadení

SMZ, a.s. Jelšava využíva jedno z najväčších magnezitových ložísk v Európe. Základným minerálom ťaženej magnezitovej suroviny je uhličitan horečnatý - magnezit. V ložisku Dúbravský masív sa nachádza v izomorfnej zmesi s dolomitom a sideritom.

Baňa

Ťažba magnezitovej suroviny v podzemí v posledných cca 20 rokoch prebieha v rozhodujúcej miere metódou výstupkového dobývania so zakladaním vyrúbaných priestorov. Táto dobývacia metóda zamedzením  vzniku veľkoobjemových voľných priestorov zvyšuje bezpečnosť ťažby, dáva možnosť selektívneho delenia ťaženej suroviny podľa stanovených kvalitatívnych parametrov a zamedzuje vzniku háld dolomitického odpadu.  Naopak cca 50 % základkového materiálu je realizovaných z v minulosti nakumulovaných háld.

    

Schéma dobývacieho bloku metódy VD:

Ako ťažobné agregáty sú využívané elektrohydraulické vrtné súpravy, prepravníkové nakladače, čelné lopatové nakladače. Odťažba je zabezpečovaná z veľkej časti kolesovými prepravníkmi, doplňujúcou je koľajová doprava.

Drvenie

Vytažená surovina sa drví dvojstupňovej drviarni pomocou kuželových drvičov. Granulometricky upravená surovina tvorí vsádzku do ÚŤS, resp je priamo zavážaná do šachtoých pecí.

Úpravňa v ťažkých suspenziách

Technologické zariadenie slúžiaca na úpravu taženej suroviny. Získané koncentráty tvoria vsádzku do rotačných a šachtových pecí.

Rotačné pece

Pre tepelné spracovanie magnezitových koncentrátov sú vo firme k dispozícii 3 rotačné pece,

Šachtové pece

5 šachtových pecí a využívaná je aj technologická linka divízie Bočiar (neďaleko Košíc) zahrňujúca kalcinátor a šachtovú pec, ktorá produkuje slinok z lisovaných úletov.

Výroba zásaditých monolitických žiaruvzdorných hmôt

Slinky produkované pecnými agregátmi sú následne spracovávané drvením, zrnitostným triedením a magnetickou separáciou.

Takto získané slinky sú spracovávané na špeciálne zásadité monolitické žiaruvzdorné hmoty, resp. slúžia na výrobu magnezitových tehál so širokým spektrom využitia.

Preprava

Transport tovaru je zabezpečovaný železničnou, cestnou a námornou dopravou.

Železničná

  

Cestná

Lodná preprava

Balenie tovaru

Balenie tovaru je dôležitou súčasťou logistických služieb. Spôsob balenia je možné dohodnúť aj individuálne.

Voľne ložený

Big Bag

Papierové vrecia

Špeciálne

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika