Ekológia

You are here

SPRÁVY O OPRÁVNENÝCH MERANIACH EMISIÍ

Správa o oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NOx, SO2 na šachtových peciach č. X, XI, XII, XIII a XIV v spoločnosti SMZ, a.s. Jelšava 02/329/2023
Skrátená správa o oprávnenom meraní emisií TZL v prevádzke "Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach" technologická časť - odsun slinku od RP (výduch 24 a 25), mlynica a lisovňa brikiet (výduch 17 a 18), doprava múčky a zásobník (výduch 16) a na expedícii č.2 (výduch 15) spoločnosti SMZ, a.s. Jelšava 02/546/2018
Správa o oprávnenom meraní emisií TZL z technologických zaiadení mlynice a lisovne brikiet a úpravne slinkov č. 2 v prevádzke "Výrovba magnezitového slinku v rotačných peciach" spoločnosti SMZ, a.s. Jelšava 02/572/2018
Správa o oprávnenom meraní emisií TZL v odpadovom plyne z linky č 3A - ZMŽH č.3 v prevádzke "Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach SMZ, a.s. Jelšava" umiestnenej v spoločnosti SMZ, a.s. Jelšava 02/082/2023
Správa o oprávnenom meraní emisií TZL v odpadovom plyne z odprášenia úletov ŠP X-XII, z linky ZMŽH č.1 v prevádzke "výroba oxidu horečnatého z magnezitu v šachtových peciach" a TZL v odpadovom plyne z odsunu slinku od RP v prevádzke "výroba oxidu horečnatého z magnezitu v rotačných peciach" v spoločnosti SMZ, a.s. Jelšava 02/478/2022
Správa o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody, o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín inštalovaného v prevádzke "Výroba oxidu horečnatého z magnezitu v rotačných peciach" na technologickom zariadení rotačná pec č.2 v spoločnosti SMZ, a.s. Jelšava 02/535/2022
Správa o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody, o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín inštalovaného v prevádzke "Výroba oxidu horečnatého v rotačných peciach" na technologickom zariadení rotačná pec č.1 v spoločnosti SMZ, a.s. Jelšava 02/471/2023

Oblasti tvorby a ochrany životného prostredia (OŽP) je v SMZ, a.s. Jelšava od jej vzniku v r. 1994 venovaná sústavná, náležitá pozornosť.

V minulosti boli najvážnejšími problémami firmy v oblasti OŽP:

           • tvorba háld dolomitických odpadov
           • hodnoty tuhých emisií prekračujúce povolené limity v odpadných plynoch - predovšetkým v odpadných plynoch z RP
           • vytvorenie magnezitovej krusty a obmedzenie rastu vegetácie v blízkom okolí závodu
           • deponovanie najjemnejších frakcií ťaženej suroviny pri výrobe magnezitových koncentrátov v úpravni v ťažkých suspenziách (ÚŤS ) na odkalisko.

Všetky tieto problémy boli firmou postupne úspešne odstránené:

           • Zmenou dobývacej metódy, využívaním metódy výstupkového dobývania so zakladaním vyrúbaného priestoru ( VD ) sa haldy už viac ako 15 rokov nezvyšujú, ale naopak, využitím materiálu z nich ako zakládky znižujú sa ročne o cca 200 000 ton.
           • Zvýšením efektívnosti zachytávania tuhých znečisťujúcich látok (TZL), dodržiavaním emisných limitov už viac ako 20 rokov sa situácia porastov v najbližšom okolí firmy zlepšuje. Hodnoty emisií TZL v dymových plynoch rotačných pecí (RP) i šachtových pecí (ŠP) pohybujú sa na úrovni iba 1-5 % povolených hodnôt. S rezervou sú dodržiavané aj hodnoty emisií plynných látok. Hodnoty TZL i plynných znečisťujúcich látok (PZL) sú na všetkých RP merané trvale, kontinuálne a dosahované hodnoty prenášané na internet. Viď. tabuľka.
           • V roku 2014 pristúpila firma k rekultivácii ( terénnymi úpravami a hydroosevom) ťažšie prístupných svahov v areáli firmy. V tejto činnosti pokračujeme aj v r. 2015.

 

Certifikát podľa ISO 14 001

Systematickou činnosťou v oblasti ochrany životného prostredia, prísnym dodržiavaním platných environmentálnych predpisov, ako aj víziou ďalšej pozitívnej činnosti v tejto oblasti  získala firma v roku 2012 certifikát pre výrobu magnezitových slinkov podľa náročnej environmentálnej normy ISO 14001. Udelenie tohto certifikátu považuje SMZ, a.s. Jelšava   za ohodnotenie dobrej práce v oblasti OŽP, ale aj za záväzok pre neustále zlepšovanie.

 

EMISNÉ HODNOTY ZA AKTUÁLNY MESIAC Z AMS ZA RP v mg*Nm-3

Poznámka: Niekedy sa môže stať, že pri opätovnom načítaní stránky sa vám zobrazí starý obsah. Potrebujete preto znova načítať aktuálnu verziu webu. Aby ste si boli na 100% istí, že stránka, na ktorú sa práve pozeráte je jej najaktuálnejšou verziou, je dobré vyčistit vyrovnávaciu pamäť prehliadača (tzv. cache). Častokrát stačí stránku refreshnúť klávesou CTRL+F5.

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika